Các hệ thống thông tin sử dụng chứng thư số của Ngân hàng Nhà nước

Các hệ thống thông tin sử dụng chứng thư số của Ngân hàng Nhà nước
Thùy Trâm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Thông tư 10/2020/TT-NHNN nêu rõ, "Nghiệp vụ chứng thư số" là nghiệp vụ trên các hệ thống thông tin mà thuê bao có thể sử dụng chứng thư số để ký duyệt hoặc xác thực. Một chứng thư số có  thể sử dụng để ký duyệt, xác thực tại một hoặc nhiều nghiệp vụ trên một hoặc nhiều hệ thống thông tin. Các hệ thống thông tin sử dụng chứng thư số của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

  • Hệ thống dịch vụ công;

  • Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng;

  • Hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước;

  • Hệ thống đấu thầu và nghiệp vụ thị trường mở bao gồm các phân hệ nghiệp vụ: Đấu thầu và thị trường mở; Phát hành, thanh toán, gia hạn và hủy trái phiếu đặc biệt; Tái cấp vốn;

  • Hệ thống báo cáo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

  • Hệ thống khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Bên cạnh đó, Thông tư 10/2020/TT-NHNN cũng bổ sung một số khái niệm mà quy định hiện hành tại Thông tư 28/2015/TT-NHNN chưa có như: Mã kích hoạt, Người có thẩm quyền, Hệ thống dịch vụ công, Kích hoạt chứng thư số.

Chi tiết xem tại Thông tư 10/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan