Các khoản đóng góp, ủng hộ chống dịch Covid-19 sẽ được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản đóng góp, ủng hộ chống dịch Covid-19 sẽ được trừ khi tính thuế TNDN
Lê Vy

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020, ban hành ngày 10/10/2020.

Cụ thể, theo Nghị quyết 149/NQ-CP, về việc coi các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình 175/TTr-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc báo cáo Quốc hội cho phép coi các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội nội dung này.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg theo hướng bổ sung đối tượng, cắt giảm các điều kiện, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 dễ dàng tiếp cận với gói hỗ trợ 16 nghìn tỷ đồng.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 149/NQ-CP, ban hành ngày 10/10/2020.

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan