Các trường hợp chế phẩm diệt côn trùng chứa chất cấm được tiếp tục bán

Các trường hợp chế phẩm diệt côn trùng chứa chất cấm được tiếp tục bán
Lê Hải

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 11/2020/TT-BYT ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Theo đó, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành trước ngày 20/8/2020 (ngày Thông tư 11/2020/TT-BYT có hiệu lực thi hành) được tiếp tục sản xuất, nhập khẩu trong thời hạn tối đa 01 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 02 năm kể từ ngày 20/8/2020 trong các trường hợp như sau:

  • Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa một trong các hoạt chất Chlorpyrifos ethyl, Hexythiazox, Fipronil, Beta-cyfluthrin, Cyfluthrin, Trichlorfon, Diazinon, Acephate, Malathion và Methanol quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 11/2020/TT-BYT;

  • Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa một trong các hoạt chất Emamectin benzoate và Spinosad có phạm vi sử dụng không phù hợp với quy định về hạn chế phạm vi sử dụng tại Phụ lục số 02 Thông tư 11/2020/TT-BYT.

Chi tiết xem tại Thông tư 11/2020/TT-BYT có hiệu lực từ 20/8/2020.

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan