Các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại từ 15/01/2020

Các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại từ 15/01/2020
Lê Trang

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại (BPPVTM), thay thế Thông tư 06/2018/TT-BCT.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét miễn trừ áp dụng BPPVTM tạm thời, BPPVTM chính thức đối với một số hàng hóa NK bị áp dụng BPPVTM thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Hàng hóa trong nước không sản xuất được;

  • Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà HH sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;

  • Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

  • Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;

  • Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước;

  • Hàng hóa NK nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ trong các trường hợp nêu trên phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác.

Xem thêm: Thông tư 37/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Gởi câu hỏi

363

Văn bản liên quan