Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nếu bị hư hỏng

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Chính phủ ban hành.

 

Theo đó, việc cấp chứng chỉ hành nghề áp dụng đối với trường hợp:

  • Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề;
  • Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khi có thay đổi nội dung trong chứng chỉ hành nghề như: Bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có thể được cấp lại trong các trường hợp sau:

  • Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
  • Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc hư hỏng.

Nghị định 109/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Gởi câu hỏi

776

Văn bản liên quan