Cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc quản lý Bộ XD

Cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc quản lý Bộ XD
Lê Hải

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 724/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020.

Theo đó, nhằm cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, BXD đã ban hành Kế hoạch với các mục tiêu sau:

  • Trong giai đoạn 2020 - 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực tính đến hết ngày 31/5/2020 được BXD thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020);

  • Giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng BXD, TTCP, CP;

  • Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật;

  • Ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Chi tiết xem tại Quyết định 724/QĐ-BXD ban hành ngày 02/06/2020.

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan