CCVC kiểm toán công tác chưa đủ 06 tháng/năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại

CCVC kiểm toán công tác chưa đủ 06 tháng/năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1681/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, Điều 2 Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1681/QĐ-KTNN quy định công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Đồng thời, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại trong năm là kết quả xếp loại của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại đảng viên.

Chi tiết xem tại Quyết định 1681/QĐ-KTNN được ban hành 24/11/2020.

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan