Chế độ báo cáo định kỳ đối với việc trám lấp giếng không sử dụng

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ban hành quy định về việc xử lý, trám lấp đối với từng loại giếng không sử dụng.

 

Theo Thông tư 72, giếng không sử dụng được phân loại để đưa ra các biện pháp xử lý, trám lấp cụ thể cùng với các yêu cầu kỹ thuật được quy định rõ ràng.

Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ như sau:

  • 06 tháng/lần Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách giếng đã trám lấp gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

  • 06 tháng/lần Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổng hợp danh sách giếng đã trám lấp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;

  • Trước ngày 15/12 hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem chi tiết Thông tư 72/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018, bãi bỏ Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT.

Gởi câu hỏi

329

Văn bản liên quan