Chế độ báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Chế độ báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
Thu Ba

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-VPCP về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, chế độ báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định như sau:

 • Nội dung yêu cầu báo cáo:

  • Đánh giá công tác quản lý, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương;

  • Đánh giá kết quả thực hiện các đề án được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (nếu có); kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương;

  • Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 • Tần suất thực hiện báo cáo: 06 tháng và hằng năm;

 • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ;

 • Đối tượng thực hiện báo cáo: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 • Mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 01/2020/TT-VPCP.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan