Chế độ làm việc của giáo viên trường dự bị đại học

Đây là quy định mới được bổ sung tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

 

Theo đó, thời gian làm việc của giáo viên dự bị đại học là 42 tuần (tương tự giáo viên tiểu học, giáo viên THCS và THPT). Trong đó:

  • 28 tuần dành cho giảng dạy và hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học;
  • 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;
  • 1 tuần chuẩn bị năm học mới;
  • 1 tuần tổng kết năm học.

Ngoài ra, giáo viên trường dự bị đại học còn được áp dụng chế độ giảm định mức tiết dạy như sau:

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;
  • Giáo viên nữ trường dự bị đại học nuôi con nhỏ < 12 tháng được giảm 3 tiết/tuần;
  • Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

Gởi câu hỏi

811

Văn bản liên quan