Chế độ phụ cấp đối với người dạy tiếng dân tộc thiểu số

Chế độ phụ cấp đối với người dạy tiếng dân tộc thiểu số
Bảo Ngọc

Ngày 22/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người dạy tiếng dân tộc thiểu số như sau:

- Người dạy đảm bảo số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu số từ 04 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; từ 02 tiết/tuần dạy tiếng dân tộc thiểu số trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương:

Được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương cơ sở ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định.

Không áp dụng chế độ phụ cấp này đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

- Trường hợp người dạy tiếng dân tộc thiểu số có số tiết dạy vượt định mức quy định, số tiết dạy vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước (hiện hành quy định số tiết vượt định mức không quá 200 giờ tiêu chuẩn/năm).

Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 07/01/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 50/2021/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan