Chi cục được thành lập khi đáp ứng đủ từ 15 biên chế công chức trở lên

Chi cục được thành lập khi đáp ứng đủ từ 15 biên chế công chức trở lên
Lê Hải

Ngày 28/08/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, Nghị định 101/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 18b về tiêu chí thành lập chi cục và tương đương (sau đây gọi chung là chi cục), số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục. Cụ thể như sau:

Chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

  • Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

  • Được phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng;

  • Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ:

  • Chi cục có từ 01 đến 03 phòng được bố trí 01 cấp phó; có từ 04 phòng trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó;

  • Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó.

Ch tiết xem tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan