Chi tiết các khoản chi đảm bảo hoạt động của BCĐ TW về phòng, chống thiên tai

Chi tiết các khoản chi đảm bảo hoạt động của BCĐ TW về phòng, chống thiên tai
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Cụ thể, tại Điều 3 Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định chi tiết các nội dung chi đảm bảo hoạt động của BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực BCĐ TW về phòng, chống thiên tai; các cơ quan, tổ chức được BCĐ TW về phòng, chống thiên tai huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ, gồm:

  • Vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông tin, liên lạc và dịch vụ công cộng khác;

  • Thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu và chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó, chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra hiện trường của BCĐ TW về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực BCĐ TW về phòng, chống thiên tai;

  • Phụ cấp kiêm nhiệm; tiền lương, tiền công chuyên gia, người lao động hợp đồng được huy động thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng thường trực BCĐ TW về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực hoặc cơ quan chuyên môn, bộ phận làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực BCH các cấp;

  • Tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Luật Lao động, công tác phí và các chế độ chính sách có liên quan cho cán bộ tham gia công tác trực ban, họp điều hành ứng phó và tham gia các đoàn công tác tiền phương khi có tình huống thiên tai;

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 85/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan