Chính phủ đề xuất bãi bỏ 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 98/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 

Theo đó, Chính phủ đã đề cập đến việc bãi bỏ các rào cản, quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP. Cụ thể:

  • Bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong quản lý và thủ tục hành chính, đang gây cản trở, khó khăn cho doanh nghiệp (DN).
  • Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 02 lần/năm với cộng đồng DN, báo chí.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định kiểm soát và nâng cao chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh và trình Chính phủ trong tháng 12/2017.

Xem chi tiết Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017.

Gởi câu hỏi

266

Văn bản liên quan