Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 9/2017

Kể từ ngày 15/9/2017, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực áp dụng. Thư Ký Luật xin điểm qua một số chính sách nổi bật như sau:

 

 1. Quy định mới về đánh giá, phân loại CBCCVC từ 15/9

Nghị định 88/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/9/2017) sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Theo đó:

 • Về thời điểm đánh giá, phân loại CBCCVC: Nêu rõ việc đánh giá, phân loại CBCCVC được tiến hành trước khi thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
 • Về trình tự, thủ tục đánh giá viên chức là cấp phó:
  • Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 56, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm.
  • Nếu cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo ý kiến, nhận xét và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định đánh giá, phân loại.
 • Bỏ tiêu chí về công trình khoa học khi phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.

 1. Phạt đến 2 triệu đồng nếu che giấu động vật mắc bệnh

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về phòng bệnh động vật như sau:

 • Phạt từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm nhưng:
  • Che giấu;
  • Không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho UBND cấp xã, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y cấp xã.
 • Phạt từ 5 - 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi:
  • Vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường;
  • Buôn bán con giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Xem thêm Nghị định 90/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017.

 1. Tiền phụ cấp đặc thù cho nhà giáo dạy tích hợp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tính, hưởng phụ cấp đặc thù, phụ cấp nặng nhọc độc hại, nguy hiểm cho nhà giáo dạy tích hợp; nhà giáo dạy thực hành như sau:

 • Tiền phụ cấp đặc thù = {[Hệ số lương theo ngạch, hạng, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở} / (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm / 12 tháng) x Số giờ dạy tích hợp, dạy thực hành thực tế trong tháng x 10%.
 • Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng x Mức lương cơ sở) / (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm / 12 tháng) x Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng.

Xem thêm cách tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách/không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật tại Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 25/9/2017.

 1. Xác định giá trị QSDĐ, tiền thuê đất được hoàn trả do bị thu hồi đất

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 80/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/9/2017.

Theo đó, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng cho các đối tượng sau:

 • Người bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm c và điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai;
 • Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai;
 •  Người bị thu hồi đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm cho Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất và phải di dời đến cơ sở mới thì số tiền bồi thường tài sản, tiền hỗ trợ cũng hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 80 này.

 1. Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 30/9/2017;
 2. Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/09/2017.
Gởi câu hỏi

598