Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 9/2018

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 9/2018
Nguyễn Trinh

Từ giữa tháng 9/2018 (từ ngày 15/9 - 30/9/2018), nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu tới Quý Thành viên, Khách hàng một số chính sách về Xây dựng, Thương mại, … sau đây:

 

 1. Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I: Cần ít nhất 07 năm kinh nghiệm

Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều kiện về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, bao gồm các điều kiện về trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Cụ thể:

 • Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, thời gian kinh nghiệm hành nghề từ 07 năm trở lên;
 • Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, thời gian kinh nghiệm hành nghề từ 04 năm trở lên;
 • Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, thời gian kinh nghiệm hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018. 

 1. Nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Theo đó, nguyên tắc quản lý danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn được quy định như sau:

Đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I:

 • Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn KTQG trước khi thông quan;
 • Sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải được chứng nhận, công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn KTQG trước khi đưa ra thị trường.

Đối với Danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc Phụ lục II:

 • Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn KTQG. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường;
 • Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phải được chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn KTQG trước khi đưa ra thị trường.

Thông tư 41/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/9/2018.

 1. Trình tự xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, Hiệp y khen thưởng

BNNPTNT ban hành Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính thức có hiệu lực từ ngày 20/9/2018, thay thế Thông tư 47/2015/TT-BNNPTNT.

Theo đó, việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, Hiệp y khen thưởng được thực hiện theo trình tự sau: 

 • Khen thưởng theo thành tích và công trạng: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của đơn vị, Thường trực Hội đồng thẩm định xin ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan, trình Hội đồng TĐKT Bộ họp xét/lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng, tổng hợp kết quả trình Bộ trưởng xem xét quyết định;
 • Khen thưởng Kỷ niệm chương, Bức trướng: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của đơn vị, Thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định;
 • Hiệp y khen thưởng: Thường trực Hội đồng tổng hợp, thẩm định, lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan, đơn vị chuyên ngành có liên quan, trình Bộ trưởng quyết định.

Thời gian thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

 1. Hệ thống biểu mẫu trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động tại doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa. Đáng chú ý là hệ thống các biểu mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

Đơn cử là một số biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 1: Danh sách NLĐ, người đại diện phần vốn của DN chuyên trách tại DN khác tại thời điểm xác định giá trị DN; 
 • Mẫu số 2: Danh sách NLĐ, người đại diện phần vốn của DN chuyên trách tại DN khác tiếp tục sử dụng;
 • Mẫu số 3: Danh sách NLĐ, người đại diện phần vốn của DN chuyên trách tại DN khác nghỉ hưu; 
 • Mẫu số 8: Đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi;
 • Mẫu số 9: Danh sách người đại diện cho hộ gia đình nhận khoán mua cổ phần với giá ưu đãi;
 • Mẫu số 10: Danh sách NLĐ và người quản lý DN cấp II mua cổ phần với giá ưu đãi;
 • Mẫu số 11: Danh sách người đại diện cho hộ gia đình nhận khoán DN cấp II mua cổ phần với giá ưu đãi.

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/9/2018, thay thế Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH.

Gởi câu hỏi

318

Văn bản liên quan