Chính thức: Năm 2021, chưa điều chỉnh tăng mức lương cơ sở của CBCCVC

Chính thức: Năm 2021, chưa điều chỉnh tăng mức lương cơ sở của CBCCVC
Thùy Trâm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó:

  • Thực hiện loại trừ một số khoản thu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 86/2019/QH14 khi tính số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 và dự toán năm 2021 dành để cải cách tiền lương; đồng thời, loại trừ thêm khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

  • Đối với những địa phương đã có cam kết đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội đến hết năm 2020, trường hợp dự toán năm 2021 thiếu nguồn, sẽ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo các chế độ quy định.

Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình đến năm 2025, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, thì được phép báo cáo TTCP xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án đầu tư phát triển.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 128/2020/QH14 được thông qua ngày 12/11/2020.

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan