Cho phép gia hạn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải đến hết 2021

Cho phép gia hạn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải đến hết 2021
Thu Ba

Mới đây, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020.

Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Chính phủ và quyết nghị:

  • Cho phép gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục quy định tại Khoản 20 và Khoản 23 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP đến hết 31/12/2021;

  • Cho phép gia hạn đến hết 31/12/2021 đối với Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 39 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, đồng thời không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất;

  • Giao Bộ TNMT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động thông tin, hướng dẫn công khai, minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính trong quá trình triển khai.

Chi tiết xem thêm tại Nghị quyết 129/NQ-CP được ban hành ngày 11/9/2020.

Gởi câu hỏi

194

Văn bản liên quan