Chương trình tăng cường năng lực quản lý tài nguyên biển và hải đảo đến 2030

Chương trình tăng cường năng lực quản lý tài nguyên biển và hải đảo đến 2030
Lan Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 896/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030.

Theo đó, để góp phần đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình ban hành kèm theo Quyết định 896 đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp sau:

  • Tăng cường năng lực quan trắc tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

  • Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp; điều tra, khảo sát; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;

  • Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tích hợp và hiện đại hóa công tác quản lý tổng hợp tài nguyên - môi trường biển và hải đảo;

  • Tăng cường phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển;

Chi tiết xem tại Quyết định 896/QĐ-TTg có hiệu lực từ 26/6/2020.

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan