Cơ cấu tổ chức mới của Bộ VHTTDL: Bỏ Cục Công tác phía Nam

Chính phủ ban hành Nghị định 79/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

 

Theo đó, đưa Cục Công tác phía Nam ra khỏi cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL. Như vậy cơ cấu tổ chức mới của Bộ chỉ còn 26 đơn vị hành chính, sự nghiệp thay vì 27 tổ chức, đơn vị như trước đây.

Đồng thời, Nghị định 79 nêu rõ thêm về số phòng của các Vụ, Cục như sau:

  • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ pháp chế có 03 phòng;
  • Vụ Kế hoạch, Tài chính có 07 phòng (trước đây là 06 phòng);
  • Thanh tra Bộ có 05 phòng;
  • Văn phòng Bộ có 09 phòng;
  • Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm có văn phòng và 04 phòng;
  • Cục Nghệ thuật biểu diễn có văn phòng và 05 phòng;
  • Cục Bản quyền tác giả có văn phòng và 06 phòng;
  • Cục Văn hóa cơ sở có văn phòng và 08 phòng.

Nghị định 79/2017/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 17/7/2017, thay thế Nghị định 76/2013/NĐ-CP

Gởi câu hỏi

843

Văn bản liên quan