Có thể tạm thời chuyển vị trí làm việc của NLĐ vì Covid-19

Có thể tạm thời chuyển vị trí làm việc của NLĐ vì Covid-19
Toàn Trung

Vừa qua, Bộ LĐTBXH đã ban hành Công văn 1064/BLĐTBXH-QHLĐTL về việc Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với NLĐ theo đúng quy định của pháp luật lao động, Bộ LĐTBXH đề nghị Sở LĐTBXH hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện như sau:

  • Trường hợp DN gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, NSDLĐ có thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động;

  • Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 BLLĐ;

  • Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 BLLĐ.

Xem chi tiết tại Công văn 1064/BLĐTBXH-QHLĐTL được ban hành ngày 25/3/2020. 

Gởi câu hỏi

362

Văn bản liên quan