Công bố khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật đấu giá tài sản.

 

Theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản của 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thành được quy định như sau:

  • Mức thù lao tối thiểu: 1 triệu đồng/hợp đồng;
  • Mức thù lao tối đa: Không vượt quá 300 triệu đồng/hợp đồng.

Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản.

Trong trường hợp đấu giá tài sản không thành thì dựa vào Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá trả chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ cho tổ chức đầu giá tài sản theo đúng quy định.

Xem chi tiết mức thù lao tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Thông tư 45/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, thay thế Thông tư 335/2016/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

359

Văn bản liên quan