Công tác triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách

Công tác triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách
Thu Ba

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định việc thực hiện công tác triển khai dự án đầu tư CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về những công việc nhà thầu phải triển khai thực hiện gồm:

  • Lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết trước khi triển khai theo quy định NĐ 73/2019/NĐ-CP;

  • Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô dự án, quy định trách nhiệm từng bộ phận;

  • Bố trí nhân lực, thiết bị triển khai theo hợp đồng;

  • Thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho cán bộ quản trị; hỗ trợ, quản trị, vận hành và các công việc triển khai theo đúng hợp đồng và thiết kế;

  • Xử lý, khắc phục các sai sót, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có);

  • Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng theo quy định của hợp đồng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư;

  • Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình giám sát công tác triển khai, kiểm thử hoặc vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao;

  • Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công tác nghiệm thu;

  • Thực hiện các công việc khác theo hợp đồng đã ký kết;

  • ...

Xem chi tiết tại Thông tư 24/2020/TT-BTTT, có hiệu lực từ ngày 25/10/2020.

Gởi câu hỏi

218

Văn bản liên quan