Công ty chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng từ 150%-180% sẽ bị cảnh báo

Công ty chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng từ 150%-180% sẽ bị cảnh báo
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 91/2020/TT-BTC về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Theo đó, tại Điều 13 Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo trong các trường hợp sau:

  • Tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo trong ba (03) tháng liên tục; hoặc

  • Tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%; hoặc

  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180%.

Lưu ý: Thời hạn cảnh báo kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng cảnh báo cho đến ngày có quyết định đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo.

Chi tiết xem tại Thông tư 91/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan