Công văn 4948: Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Công văn 4948: Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức
Lê Trang

Mới đây, Bộ LĐTBXH đã có Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

 

Theo đó, về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại được thực hiện theo quy định tại Nghị định 88/2017/NĐ-CPCông văn 4978/LĐTBXH-TCCB năm 2017.

Về hồ sơ theo thẩm quyền đánh giá gửi về Bộ trước ngày 05/01/2019 gồm:

  • Hồ sơ đánh giá, phân loại Thủ trưởng các đơn vị;

  • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và NLĐ; danh sách những công chức, viên chức và NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng Quy chế, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và NLĐ của đơn vị năm 2018 và gửi về Bộ trước ngày 31/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Xem chi tiết Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB được ban hành ngày 22/11/2018. 

Gởi câu hỏi

544

Văn bản liên quan