Công văn 7424: Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 7424/BYT-TCDS về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, do có sự khác biệt về tình trạng dân số giữa các tỉnh nên việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh cần lưu ý các nội dung như sau:

  • Về mục tiêu “Duy trì vững chắc mức sinh thay thế”: Khuyến khích người dân sinh ít con hơn ở tỉnh có mức sinh cao hơn 2,2 con và sinh đủ 2 con ở tỉnh có mức sinh thấp dưới 2,0 con,...;

  • Về mục tiêu “Đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên”: Đối với tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh trên 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống, cần xác định chỉ tiêu giảm tỷ số giới tính khi sinh hằng năm và thời gian đưa tỷ số giới tính khi sinh này về mức tự nhiên,…;

  • Về mục tiêu “Thích ứng với già hóa dân số”: Đối với tỉnh có tỷ lệ người trên 65 tuổi từ 14% trở lên, cần xác định mục mục tiêu, chỉ tiêu đạt cao hơn mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược dân số 2030.

Chi tiết xem tại Công văn 7424/BYT-TCDS được ban hành ngày 18/12/2019.

Gởi câu hỏi

363

Văn bản liên quan