Đã có Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025

Đã có Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025
Bảo Ngọc

Ngày 18/6/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn cử như:

- Quảng Ninh: 12 thôn;

- Hà Giang: 81 thôn;

- Cao Bằng: 47 thôn;

- Bắc Kạn: 65 thôn;

- Tuyên Quang: 120 thôn;

- Lào Cai: 130 thôn;

- Khánh Hòa: 10 thôn;

- Bình Thuận: 10 thôn;

- Lâm Đồng: 49 thôn;

- Bình Phước: 25 thôn;…

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở , ngành chức năng rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg; gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định và quyết định điều chỉnh, bổ sung.

Quyết định 433/QĐ-UBDT có hiệu lực từ ngày 18/6/2021.

Gởi câu hỏi

638