Đã có hướng dẫn cho Hợp đồng mẫu chứng thực chữ ký số công cộng

Đã có hướng dẫn cho Hợp đồng mẫu chứng thực chữ ký số công cộng
Lê Hải

Ngày 30/10/2020, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư 31/2020/TT-BTTTT về Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 31/2020/TT-BTTTT là Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia nhằm hướng dẫn các quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, bao gồm:

1. Hợp đồng mẫu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các đại lý tại Phụ lục I;

2. Hợp đồng mẫu giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thuê bao tại Phụ lục II;

3. Quy chế chứng thực mẫu tại Phụ lục III.

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng, Đại lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thuê bao có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư 31/2020/TT-BTTTT.

Xem chi tiết tại Thông tư 31/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ ngày 25/12/2020.

Gởi câu hỏi

211

Văn bản liên quan