Đã có Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

Đã có Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC
Nguyễn Trinh

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; đối với cán bộ, công chức, viên chức quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

  • Đối  với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác chưa đủ 06 tháng thì ko thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm;

  • Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp  luật từ 03 tháng đến 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp lại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

  • Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng của năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế;

  • Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại đảng viên.

Ban hành kèm theo Nghị định này là Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ ngày 20/8/2020.

Chi tiết xem tại: Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/8/2020, bãi bỏ Nghị định 56/2015/NĐ-CPNghị định 88/2017/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

805

Văn bản liên quan