Đã có Nghị định mới quy định chi tiết một số điều Luật Khiếu nại

Đã có Nghị định mới quy định chi tiết một số điều Luật Khiếu nại
Thu Ba

Mới đây, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Theo đó, Nghị định 124 quy định về việc đại diện thực hiện việc khiếu nại như sau:

  • Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại;

  • Đối với trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự;

  • Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại;

Xem chi tiết tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/12/2020, thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan