Đã có Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ngày 01/6/2020, Chính phủ chính thức ký ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo Nghị định này, thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm được quy định như sau:

  • Chậm nhất ngày 15/6 hằng năm, các bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định;

  • Chậm nhất ngày 20/7 hằng năm, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của các bộ, ngành, địa phương;

  • Trường hợp các bộ, ngành, địa phương không gửi kế hoạch biên chế công chức đúng thời hạn quy định (chậm nhất ngày 15/6), Bộ Nội vụ trình Thủ tướng xem xét, quyết định biên chế công chức của các bộ, ngành, địa phương đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình hằng năm.

Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hằng năm gồm: Văn bản đề nghị; Kế hoạch biên chế công chức hằng năm; Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt biên chế công chức của năm trước liền kề với năm kế hoạch.

Xem chi tiết tại: Nghị định 62/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/7/2020, thay thế Nghị định 36/2013/NĐ-CP, Nghị định 21/2010/NĐ-CPNghị định 110/2015/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

693

Văn bản liên quan