Đã có Thông tư mới về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Đã có Thông tư mới về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 6/2020/TT-BNV về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, tại Điều 2 Nội quy ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BNV quy định Trưởng ban chấm thi quyết định việc chấm điểm không (0) đối với thi trắc nghiệm trên giấy hoặc thi viết căn cứ báo cáo bằng văn bản của thành viên chấm thi, áp dụng đối với một trong các trường hợp sau:

  • Phần thi, bài thi, môn thi có từ 02 bài làm trở lên;

  • Phần thi, bài thi, môn thi có từ 02 chữ viết khác nhau trở lên;

  • Phần thi, bài thi, môn thi được viết từ 02 loại màu mực khác nhau trở lên hoặc viết bằng màu mực không đúng quy định tại khoản 6 Điều 1 Nội quy này, trừ trường hợp có biên bản xác nhận của giám thị coi thi tại phòng thí và Trưởng ban coi thi;

  • Phần thi, bài thi, môn thi được viết trên giấy nháp, giấy không do giám thị phòng thi phát.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 6/2020/TT-BNV, có hiệu lực từ ngày 20/01/2021.

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan