Đã có Thông tư 147 sửa đổi Thông tư 45/2013 về trích khấu hao TSCĐ

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

 

Theo đó, Thông tư có một số điểm mới như sau:

 • Không được hạch toán TSCĐ và trích khấu hao nếu không tách riêng diện tích để bán, cho thuê đối với tài sản là nhà hỗn hợp.
 • TSCĐ hữu hình được phân thành 07 loại:
  • Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc;
  • Loại 2: Máy móc, thiết bị;
  • Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;
  • Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý;
  • Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm;
  • Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng.
  • Loại 7: Các loại tài sản cố định khác.
 • TSCĐ loại 6 khi nhượng bán, thanh lý phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tư 147/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Gởi câu hỏi

1,622

Văn bản liên quan