Đại biểu Quốc hội phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

Đại biểu Quốc hội phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
Thu Ba

Ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Tổ chức quốc hội sửa đổi 2020.

Theo đó, Luật này đã bổ sung thêm tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội, cụ thể, đại biểu Quốc hội phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Đồng thời, Luật này cũng đã sửa đổi quy định về số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội. (Theo quy định hiện hành là không quá 500 người)

Về số lượng và danh sách đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội, Luật này quy định sẽ do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, phê chuẩn.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo phân cấp chịu trách nhiệm quản lý công tác cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương mình theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chi tiết xem tại Luật Tổ chức quốc hội sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan