Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của UBMTTQ Việt Nam các cấp

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của UBMTTQ Việt Nam các cấp
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 277/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 277 là danh mục bí mật nhà nước độ Mật của UBMTTQ Việt Nam các cấp gồm:

  • Đề án, nghị quyết, tờ trình, hướng dẫn, kế hoạch, báo cáo, công văn của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp về việc bồi dưỡng, xây dựng cốt cán, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số;

  • Văn bản, tài liệu liên quan đến người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền lựa chọn, bố trí, tranh thủ của UBMTTQ Việt Nam các cấp;

  • Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nội dung nhận xét, đánh giá, kiến nghị chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ý kiến cử tri trước các kỳ họp Quốc hội gây ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh;

  • Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nội dung nhận xét, đánh giá, kiến nghị chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ gây ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh;

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định 277/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2021.

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan