Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực Công nghệ và Thương mại

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực Công nghệ và Thương mại
Lê Hải

Quyết định 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghệ và Thương mại được ban hành ngày 03/9/2020.

Theo đó, tại Điều 1 Quyết định 1369/QĐ-TTg quy định những thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước ở cấp độ Tối mật bao gồm:

  • Kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Công thương thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ, thương mại và năng lượng trực tiếp phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng chưa công khai;

  • Văn bản, báo cáo, kế hoạch, giải pháp thực hiện của ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng điện, dầu khí, thương mại liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ an ninh, quốc phòng chưa công khai;

  • Bản thiết kế, sơ đồ cung cấp điện nội bộ của các công trình an ninh, quốc phòng;

  • Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16/08.

Xem chi tiết tại Quyết định 1369/QĐ-TTg, ban hành ngày 03/9/2020.

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan