Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
Lê Hải

Ngày 25/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1923/QĐ-TTg về Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Theo Quyết định 1923/QĐ-TTg, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

1. Thông tin về tài chính, ngân sách:

Tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh, số liệu về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước chi tiết trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ trong trường hợp có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

2. Thông tin về dự trữ quốc gia:

  • Kế hoạch dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý;

  • Kế hoạch tài chính 03 năm, dự toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý;

  • Số liệu tuyệt đối về số lượng và giá trị hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý;

  • Quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

3. Thông tin về hải quan:

  • Quyết định lập/kết thúc hồ sơ cơ sở bí mật, quyết định phê duyệt/kết thúc/thanh loại cơ sở bí mật, giấy yêu cầu xác minh về người dự kiến xây dựng cơ sở bí mật, thẻ đăng ký cơ sở bí mật;

  • Kế hoạch tuyển chọn cơ sở bí mật, kế hoạch kết nạp cơ sở bí mật; kế hoạch sinh hoạt cơ sở bí mật định kỳ, đột xuất;

  • Phiếu chi, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí cho hoạt động của cơ sở bí mật.

  • ...

Xem chi tiết tại Quyết định 1923/QĐ-TTg, ban hành ngày 25/11/2020.

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan