Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN

Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN
Lan Anh

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 857/QĐ-BKHĐT Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, trong đó, nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp gồm:

  • Nhóm đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

  • Nhóm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  • Nhóm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  • Nhóm thủ tục chia, tách, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp;

  • Đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn;

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn hoàn thành: Quý II/2020.

Chi tiết xem tại: Quyết định 857/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ 03/6/2020.

Gởi câu hỏi

155

Văn bản liên quan