Danh mục mẫu biểu lập dự toán, quyết toán ngân sách xã 2017

Ngày 30/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là danh mục 16 mẫu biểu lập dự toán, quyết toán ngân sách xã. Trong đó:

  • Lập dự toán ngân sách xã: Thực hiện theo Mẫu biểu số 01 đến Mẫu biểu số 05;
  • Phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách xã theo từng bộ phận: Thực hiện theo Mẫu biểu số 06;
  • Chi ngân sách xã: Thực hiện theo Mẫu biểu số 14, 15 và 16;
  • Quyết toán ngân sách xã: Thực hiện theo Mẫu biểu số 07 đến Mẫu biểu số 12;
  • Tổng hợp thu, chi các hoạt động tài chính khác: Thực hiện theo Mẫu biểu số 13.

Xem chi tiết Thông tư 344/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 13/02/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017, bãi bỏ Thông tư 60/2003/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

9,974

Văn bản liên quan