Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Lê Hải

Ngày 19/10/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bao gồm:

  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;

  • Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên;

  • Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;

  • Đăng ký thành lập công ty cổ phần;

  • Đăng ký thành lập công ty hợp danh;

  • Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

  • Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

  • Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

  • Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Chi tiết các thủ tục xem thêm tại Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2020.

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan