Công bố danh mục VBPQQL lĩnh vực công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ

Công bố danh mục VBPQQL lĩnh vực công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ
Hải Thanh

Ngày 21/01/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực công chức, viên chức, cụ thể gồm:

Chi tiết xem tại Quyết định 56/QĐ-BNV, ban hành ngày 21/01/2021.

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan