Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp TN không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp TN không dùng tiền mặt
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Kế hoạch 1823/KH-BHXH đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025.

Theo đó, để đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, BHXH Việt Nam đã đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện, bao gồm:

  • Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của Ngành về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng;

  • Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt;

  • Chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp để kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

Chi tiết xem tại Kế hoạch 1823/KH-BHXH, ban hành ngày 09/6/2020.

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan