Đẩy mạnh việc trả tiền điện nước, thuế, học phí qua ngân hàng

Đẩy mạnh việc trả tiền điện nước, thuế, học phí qua ngân hàng
Lê Hải

Quyết định 241/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

 

Theo đó, ngân hàng Nhà nước VN và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai ứng dụng các hình thức phục vụ việc thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội, cụ thể:

  • Mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học để phục vụ thanh toán qua ngân hàng;

  • Áp dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu nộp thuế, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí,…;

  • Phát triển các sản phẩm thanh toán bằng các hình thức trực tuyến, ứng dụng điện thoại, NFC;

  • Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán tại mọi thời điểm.

Quyết định 241/QĐ-TTg được ban hành ngày 23/02/2018.

Gởi câu hỏi

428

Văn bản liên quan