Đến 2021, đảm bảo giảm 10% biên chế so với năm 2015

Đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng được Quốc hội đặt ra tại Nghị quyết 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Cụ thể, Quốc hội tán thành việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả bằng cách thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau:

  • Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung;

  • Từ 2018, kiên quyết không thành lập mới ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế;

  • Bộ, cơ quan ngang Bộ sắp xếp lại cơ cấu giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó và người giữ “hàm” lãnh đạo, quản lý;

  • Bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015.

Xem chi tiết Nghị quyết 56/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017.

Gởi câu hỏi

556

Văn bản liên quan