Đến 2025, 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực được trợ giúp

Đến 2025, 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực được trợ giúp
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 2232/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tại Quyết định 2232/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025” với các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

  • Ít nhất 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ;

  • 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

Để thực hiện các chỉ tiêu này, tại Quyết định 2232 đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gồm: 

  • Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng;

  • Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới;

  • Huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

  • Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Chi tiết xem tại Quyết định 2232/QĐ-TTg được ban hành ngày 28/12/2020.

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan