Đến 2030, xây dựng biên chế Kiểm toán nhà nước tối đa không quá 2.700 người

Đến 2030, xây dựng biên chế Kiểm toán nhà nước tối đa không quá 2.700 người
Hải Thanh

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

Theo đó, Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 đã đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức Kiểm toán nhà nước (KTNN) tinh gọn, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và có cơ cấu hợp lý. Biên chế của KTNN do UBTVQH quyết định sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và xu hướng phát triển trong từng thời kỳ, đến năm 2030 tối đa không quá 2.700 người.

Đến năm 2025, phấn đấu kiểm toán thường xuyên hằng năm khoảng 80%, còn lại 20% kiểm toán tối thiểu 2 năm/lần và đến năm 2030 phấn đấu kiểm toán thường xuyên hằng năm đạt 100% đối với quyết toán NSNN các bộ, cơ quan trung ương và quyết toán ngân sách địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, phát triển đa dạng hóa các nội dung kiểm toán, từng bước tăng cường các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và các nội dung, lĩnh vực kiểm toán mới; phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 30% và đến năm 2030 đạt từ 40% trở lên số lượng các cuộc kiểm toán hằng năm.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 có hiệu lực ngày 16/09/2020.

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan