Điểm mới trong cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH

Chính phủ vừa thông qua Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

 

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH hiện nay gồm 23 đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp (quy định trước đây là 24 đơn vị). Trong đó có:

  • 17 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và;
  • 6 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Điểm mới trong cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH đó là:

  • Bãi bỏ 02 đơn vị là Vụ Lao động - Tiền lương và Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng;
  • Bổ sung thêm 01 đơn vị là Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;
  • Đồng thời Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đổi tên thành Cục Trẻ em và Tổng cục Dạy nghề đổi tên thành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 14/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017, thay thế Nghị định 106/2012/NĐ-CP.

 

Gởi câu hỏi

662

Văn bản liên quan