Diện tích tối thiểu 01 vị trí kiểm tra thực hành nghề CNTT là 04 m2

Diện tích tối thiểu 01 vị trí kiểm tra thực hành nghề CNTT là 04 m2
Lan Anh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3 được ban hành ngày 30/12/2019.

Cụ thể, theo Danh mục kèm theo Thông tư này, cơ sở vật chất tối thiểu đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3 được quy định như sau:

  • Diện tích tối thiểu có camera giám sát cho 01 vị trí kiểm tra kiến thức: 02 m2;

  • Diện tích tối thiểu có gắn camera giám sát cho 01 vị trí kiểm tra thực hành bố trí tại xưởng, phòng chuyên môn, kỹ thuật: 04 m2;

  • Diện tích tối thiểu khu vực chờ và quan sát có màn hình kết nối với các camera gắn trong các phòng kiểm tra: 24 m2;

  • Diện tích tối thiểu khu vực chờ và quan sát tại các mặt bằng kỹ thuật: 12 m2.

Xem thêm Danh mục trang thiết bị tối thiểu tại Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan