Điều chỉnh mới về mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Điều chỉnh mới về mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
Đức Dũng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, quy định chi tiết và mở rộng đối tượng áp dụng mức giá dịch vụ chung. Cụ thể, bổ sung vào nhóm các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán:

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Trung tâm dịch vụ;

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Song song với đó, biểu giá ban hành kèm theo Thông tư có vài sự điều chỉnh nhỏ một số dịch vụ phù hợp với thị trường chứng khoán hiện nay. Đơn cử như:

- Đối với thị trường chứng khoán cơ sở:

Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) giảm từ tối đa 0,5% giá trị giao dịch xuống còn 0,45% giá trị giao dịch.

- Đối với thị trường chứng khoán phái sinh:

Giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai được điều chỉnh theo xu hướng giảm:

+ Tối đa 5.000 đồng/Hợp đồng tương lai chỉ số (so với hiện tại là 15.000 đồng)

+ Tối đa 8.000 đồng/Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (so với hiện tại là 25.000 đồng)

Thông tư 102/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư 128/2018/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan