Điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch của Thông tư 15/2015/TT-BTP

Theo Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP, danh mục các biểu mẫu hộ tịch được chỉnh lý, sửa đổi gồm:

 

  • Tờ khai đăng ký khai sinh, Trích lục khai sinh (bản sao); Tờ khai đăng ký lại khai sinh; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính, bản sao);
  • Trích lục kết hôn (bản sao);
  • Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác (bản chính, bản sao);
  • Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;
  • Tờ khai, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Xem chi tiết các biểu mẫu đã chỉnh sửa tại Công văn 1288/HTQTCT-HT ban hành ngày 15/9/2016.

Gởi câu hỏi

6,479

Văn bản liên quan